සීඑන්සී ද්විත්ව තීරු සිරස් පටලය

  • CNC Double Column Vertical Lathe

    සීඑන්සී ද්විත්ව තීරු සිරස් පටලය

    යන්ත්‍රයේ භෞතික ගුණාංග එකතු කිරීම සඳහා මෙම යන්ත්‍ර මෙවලම් මාලාව භාවිතා කළ හැකි අතර, අභ්‍යන්තර හා පිටත සිලින්ඩරාකාර මතුපිට, කේතු මතුපිට, අවසාන මුහුණ, කැපීමේ වලක් යනාදිය රළු හා සියුම් ලෙස සැකසීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.