සීඑන්සී ගියර් හොබිං මැෂිම

  • CNC Gear Hobbing Machine

    සීඑන්සී ගියර් හොබිං මැෂිම

    යන්ත්‍රය කණ්ඩායම්, කුඩා කණ්ඩායම් සහ සිලින්ඩරාකාර ගියර් සහ වර්ම් ගියර් සැකසීම සඳහා සුදුසු වන අතර, ඩ්‍රම් ගියර් වල යම් පරාමිතියක්, රෝල් කැපීම දත් 6 ට වඩා අඩු බෙදීම සඳහා ස්ප්ලයින් හොබ් ද තිබේ; ද භාවිතා කළ හැකිය ස්ප්‍රොකට් හොබ් රෝල් කැපීමේ ස්ප්‍රොකට්.