සීඑන්සී තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

  • CNC Horizontal Boring Machine

    සීඑන්සී තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

    TZK6113 තිරස් ඇඹරීම සහ නීරස යන්ත්‍රය යනු දේශීය හා විදේශීය යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ වර්‍ධන තත්ත්වය අනුව යන්ත්‍ර මෙවලම් වෙළඳපොල විශ්ලේෂණය කර අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු ප්‍රවේශමෙන් සකස් කරන ලද නව නිෂ්පාදනයකි. මෙම යන්ත්‍රය ඉහළ සංඛ්‍යාත්මක පාලනයක් සහිත තිරස් ඇඹරීමේ සහ කම්මැලි යන්ත්‍රයක් වන අතර එමඟින් වැඩ කොටස කැණීමට, කම්මැලි වීමට, නැවත නම් කිරීමට, නැවත රැවුල කැපීමට, ඇඹරීමට හා ඇඹරීමට හැකිය.

    මෙම යන්ත්‍රය නැව් තැනීම, ලෝහ විද්‍යාව, දුම්රිය පෙරළීමේ තොග, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, සුළං බල උත්පාදනය, පතල් යන්ත්‍ර, රෙදිපිළි, මුද්‍රණ, සැහැල්ලු කර්මාන්ත, යන්ත්‍ර උපකරණ නිෂ්පාදනය සහ වෙනත් කර්මාන්ත සඳහා බහුලව භාවිතා කළ හැකි අතර, පෙට්ටි කොටස් ලාභදායී උපකරණ සැකසීම වේ.