සීඑන්සී හැරවුම් මධ්‍යස්ථානය

  • CNC Turning Center

    සීඑන්සී හැරවුම් මධ්‍යස්ථානය

    සීඑන්සී හැරවුම් මධ්‍යස්ථානය අක්ෂ තුනකින් යුත් අර්ධ වසා දැමූ ලූප් පාලක හැරවුම් මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර ප්‍රධාන එන්ජිම පාලනය කරනුයේ ෆැනූසී 0 අයි-ටීඑෆ් (1) පද්ධතියක්, ඒසී පුළුල් පරාසයක සර්වෝ මෝටරය, බලය 18.5/22kW වේ, හැරීම, විදුම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. , විවිධ භ්‍රමණය වන කොටස් ඇඹරීම.