අතින් ගියර් හොබිං මැෂිම

  • Manual Gear Hobbing Machine

    අතින් ගියර් හොබිං මැෂිම

    අතින් පණ ගැන්වීමේ යන්ත්‍රය, සිලින්ඩරාකාර ස්පර් ගියර් උත්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන ගියර් හොබ්, හෙලිකල් ගියර් සහ ස්ප්ලයින්, ස්ප්‍රොකට් යනාදිය සාමාන්‍ය පණු ආම්පන්න සැකසීම සඳහා අතින් රේඩියල් පෝෂණ ක්‍රමය අනුගමනය කළ හැකිය. ස්පර්ශක පෝෂක වර්‍ග පණුවන් ආම්පන්න භාවිතා කරමින් විශේෂ කොටස් සඳහා පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතා අනුව ඇණවුම් කරන්න.