අතින් තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

  • Manual Horizontal Boring Machine

    අතින් තිරස් නීරස යන්ත්‍රය

    සැලසුම ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික නීරස පදනමේ ටීපීඑක්ස් ශ්‍රේණියේ බොරිං යන්ත්‍ර මාලාව, පෙට්ටි ශරීරය, කවචය, එන්ජින් බේස්, විශාල කොටස් සැකසීම, සිදුරු කිරීම, බෝ කිරීම, මැදීම, ස්ථාන මුහුණ දීම, ඇඹරීම පැතලි, හැරවුම් නූල් කැපීම, ආදිය විශේෂයෙන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පෙට්ටි කොටස් සහ රළු නීරස, නිමවූ නීරස, ඇඹරීම් සහ වෙනත් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා සුදුසු ය.