අතේ ගෙන යා හැකි රේඛා නීරස යන්ත්‍රය

  • Portable Line Boring Machine

    අතේ ගෙන යා හැකි රේඛා නීරස යන්ත්‍රය

    පතුවළ සිදුර, භ්‍රමක සිදුර, වෑල්ඩින් සැකසීමෙන් පසු සවි කරන ලද සිදුර හෝ ඇතුළු කිරීම, කැණීම් යන්ත්‍රය, ලෝඩර්, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, දොඹකරය සහ වෙනත් මූලික සිදුරු අළුත්වැඩියා කිරීම සහ සැකසීම නැවත සකස් කිරීමෙන් පසු ඉංජිනේරු යන්ත්‍ර බෝරිං යන්ත්‍රය භාවිතා වේ. .